×
1 Επιλέξτε Πιστοποιητικά EITC/EITCA
2 Μάθετε και πάρτε online εξετάσεις
3 Πιστοποιήστε τις δεξιότητές σας στην πληροφορική

Επιβεβαιώστε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας στον τομέα της πληροφορικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης πληροφορικής από οπουδήποτε στον κόσμο πλήρως διαδικτυακά.

Ακαδημία EITCA

Πρότυπο πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της Ψηφιακής Κοινωνίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής επιτρέπει την πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης πληροφορικής για ψηφιακές δεξιότητες και πιστοποίηση ικανοτήτων πληροφορικής. Διατίθεται διαδικτυακά από τις Βρυξέλλες, ΕΕ υπό τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής (EITCI), μια μη κερδοσκοπική αρχή διαπίστευσης και πιστοποίησης για το πρόγραμμα που το αναπτύσσει και διαδίδει διεθνώς.

Στόχος της ευρωπαϊκής πιστοποίησης πληροφορικής είναι να παράσχει ένα διεθνές πλαίσιο για την επίσημη αξιολόγηση και επιβεβαίωση των γενικών και επαγγελματικών ικανοτήτων πληροφορικής με την τήρηση των προτύπων ποιότητας και την υπέρβαση των φραγμών πρόσβασης. Η συμμετοχή της Ακαδημίας EITCA στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προτύπου Πιστοποίησης Πληροφορικής δεν περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας ευκαιρία σε άτομα στο εξωτερικό να αναπτύξουν και να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της πληροφορικής με επαγγελματική πιστοποίηση που έχει εκδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το πρότυπο που διέπεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής. Η Ακαδημία EITCA υλοποιείται πλήρως διαδικτυακά και χαρακτηρίζεται από μια νέα προσέγγιση, εναλλακτική και συμπληρωματική της κλασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε στον κόσμο να συμμετέχει στα προγράμματα EITC/EITCA και να αποκτήσει αντίστοιχα Πιστοποιητικά που εκδίδονται στην Ε.Ε. μια εξ αποστάσεως συμπεριφορά, με τους ίδιους όρους σε παγκόσμιο επίπεδο, υπέρβαση φυσικών και οικονομικών εμποδίων στατικών προγραμμάτων.
EITCAΑκαδημία
Όσον αφορά την πρόοδο των προγραμμάτων σπουδών, η Ακαδημία EITCA - ως διεθνές πλαίσιο πιστοποίησης ικανοτήτων πληροφορικής μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Είναι λιγότερο θεωρητικό στην προσέγγισή του από τα διαπιστευτήρια ακαδημαϊκών προγραμμάτων και περισσότερο προσανατολισμένο στην πρακτική προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την επαγγελματική εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ενώ το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποιητικών πληροφορικής πιστοποιεί παρόμοιο βαθμό πληρότητας δεξιοτήτων με τα πιο επίσημα ακαδημαϊκά προγράμματα, έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, καθώς είναι πιο πρακτικά προσανατολισμένο, ευέλικτο και διεξάγεται πλήρως διαδικτυακά. Η Ακαδημία EITCA αποτελεί μια σειρά από τοπικά σχετικά προγράμματα Πιστοποίησης EITC, τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν χωριστά, ανταποκρινόμενα από μόνα τους σε πρότυπα πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων πληροφορικής σε βιομηχανικό επίπεδο. Τόσο οι Πιστοποιήσεις EITCA όσο και οι Πιστοποιήσεις EITC αποτελούν σημαντική επιβεβαίωση της σχετικής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων πληροφορικής του κατόχου, ενδυναμώνοντας τα άτομα σε όλο τον κόσμο πιστοποιώντας τις ικανότητές τους και υποστηρίζοντας τη σταδιοδρομία τους. Το ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης πληροφορικής που διέπεται από το Ινστιτούτο EITCI από το 2008 στοχεύει στην υποστήριξη του ψηφιακού γραμματισμού, στη διάδοση των επαγγελματικών δεξιοτήτων πληροφορικής και στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού υποστηρίζοντας άτομα με αναπηρία, καθώς και άτομα με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τους νέους της προσχολικής εκπαίδευσης . Αυτό είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη, όπως ορίζονται στον πυλώνα της προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της ένταξης.

Δεξιότητες

 • Internet
 • Ασφάλεια
 • Business
 • γραφικά
 • Τηλεργασία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EITCA ACADEMY ΚΑΙ EITC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1000 +

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΩΡΕΣ

100 +

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ EITC ΚΑΙ EITCA ACADEMY

1+

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 40+ ΧΩΡΩΝ

50+

ΑΤΟΜΟ-ΩΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

50 000 +

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφορικής (EITCI) ιδρύθηκε το 2008 με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση ενός από τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη (DAE) για την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής πιστοποίησης σύστημα επαλήθευσης και πιστοποίησης ψηφιακών ικανοτήτων. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χορηγήθηκε σε ένα έργο του ΕΤΠΑ το 2007 για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης πληροφορικής και των διαδικτυακών πλατφορμών του με στόχο τη μείωση των φραγμών πρόσβασης στην πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Το πλαίσιο EITC υποστηρίζει τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ και παγκοσμίως. Από το 2008 το Ινστιτούτο EITCI (που λειτουργεί με νομική μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου που ρυθμίζεται από τον Τίτλο III του βελγικού νόμου που παρέχει νομική προσωπικότητα σε μη κερδοσκοπικές ενώσεις κοινής ωφέλειας) συνέχισε να αναπτύσσει το πλαίσιο EITC, προωθώντας το περαιτέρω με την EITCA Προγράμματα της Ακαδημίας, τα οποία ομαδοποιούν μεμονωμένες πιστοποιήσεις EITC σε διάφορους τομείς ψηφιακών εξειδικεύσεων.

EITCIΑποστολή
Η αποστολή του Ινστιτούτου EITCI είναι να υποστηρίξει όσο το δυνατόν ευρύτερα την πρόσβαση στη βεβαίωση ψηφιακών δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς εφαρμογών πληροφορικής, μειώνοντας τους διάφορους φραγμούς πρόσβασης στην πιστοποίηση δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών) και ενημερώνοντας τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού πλαισίου Πιστοποίησης Πληροφορικής.
EITCIΧρηματοδότηση της ΕΕ
Το EITCI έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, μερικά από τα οποία περιελάμβαναν τη γεφύρωση του διαβόητου ψηφιακού χάσματος των φύλων με τη διάδοση της πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των γυναικών (υποστηρίζοντας περισσότερες από 250 χιλιάδες γυναίκες στην ΕΕ), ενισχύοντας την ψηφιακή εκπαίδευση στα σχολεία. ανάπτυξη και πιστοποίηση δεξιοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών (υποστηρίζοντας πάνω από 10 χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην ΕΕ) ή καθιέρωση του πλαισίου πιστοποίησης δεξιοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης EITCA/EG βάσει του προτύπου IDABC/ISA για τα συστήματα διαλειτουργικότητας της δημόσιας διοίκησης στην ΕΕ (υποστήριξη με τα σχετικά προγράμματα πιστοποίησης περίπου 5 χιλιάδες στελέχη δημόσιας διοίκησης στην Ε.Ε.).
EITCIΚατάσταση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ως μη κερδοσκοπικός πάροχος πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η EITCI λειτουργεί σύμφωνα με τη θεσμική και νομική απαίτηση ότι όλα τα έσοδα από τις δραστηριότητές της πιστοποίησης πρέπει να διατίθενται για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης ΤΠ και για τη διάδοσή του. Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του EITCI, είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση στα προγράμματα της Ακαδημίας EITCA με επιδοτήσεις στο πλαίσιο της υποστήριξης της πρωτοβουλίας Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC).
EITCIΚοινωνική ευθύνη
Από το 2008 η EITCI παρέχει συνεχώς όλες τις υπηρεσίες πιστοποίησης της με απαλοιφή του 100% των τελών σε άτομα με αναπηρία, σε μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης καθώς και σε άτομα που ζουν σε χαμηλές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε πολλές υπανάπτυκτες χώρες παγκοσμίως.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
2008

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ EITCI

Το Ινστιτούτο EITCI ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός σύλλογος και Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης Πληροφορικής, πιστοποιώντας επίσημα τις ικανότητες πληροφορικής σύμφωνα με τα αναπτυγμένα και διαδεδομένα πρότυπα EITC/EITCA.

2009

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ EITC/EITCA

Τα προγράμματα πιστοποίησης EITC/EITCA που καθορίστηκαν το 2008 ήταν διαπιστευμένα από σχετικές επιτροπές EITCI ειδικών και αναπτύχθηκαν διαδικτυακά ως εξειδικευμένη επαγγελματική βεβαίωση σε διάφορους τομείς πληροφορικής.

2010

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ EITC/EITCA

Το πρόγραμμα EITCA Academy έχει ξεπεράσει 5000 πιστοποιήσεις στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών και των εταιρειών με κορυφαία ζήτηση για την ασφάλεια πληροφορικής, τα επιχειρησιακά συστήματα και τα γραφικά υπολογιστών.

2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η πιστοποίηση EITC/EITCA με έδρα την Ευρώπη ανταγωνίζεται ως ένα από τα κορυφαία διεθνή ανεξάρτητα επαγγελματικά πρότυπα πιστοποίησης πληροφορικής που εφαρμόζονται πλήρως στο διαδίκτυο.

2012

ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΤΗΣ ΕΕ

Το Ινστιτούτο EITCI προσχώρησε σε κοινοπραξίες σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) για την ανάπτυξη και διάδοση πιστοποιήσεων πληροφορικής στους τομείς της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών της ΕΕ.
2013

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ EITC/EITCA

Πάνω από χίλιες εταιρείες παγκοσμίως πιστοποίησαν το επαγγελματικό τους προσωπικό στο πλαίσιο των προγραμμάτων πιστοποίησης EITC/EITCA - ο συνολικός αριθμός των πιστοποιημένων ατόμων ξεπέρασε τις 100 χιλιάδες.

2014

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EITC/EITCA

Σημαντικές αναθεωρήσεις που εισήχθησαν στα προγράμματα IT Security, Business IT, Computer Graphics, ανάπτυξη ακαδημαϊκών EITCA συγκεκριμένων δημόσιων τομέων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ικανοτήτων IT, της ηλεκτρονικής μάθησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2015

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Νέες εξελίξεις προγράμματος στις Ακαδημίες EITCA και τις Πιστοποιήσεις EITC στα πεδία του μάρκετινγκ Διαδικτύου, των εφαρμογών για κινητά, της σχεδίασης και της διαχείρισης διαδικτύου

ΠΑΡΟΝ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ EITCA ACADEMY ΚΑΙ EITC PROGRAMS

Ταξινόμηση κατά: Σκηνοθεσία:
 • Adecco

 • Allianz

 • μήλο

 • Aviva

 • Avon

 • Axa