Όροι και Προϋποθέσεις της EITCA Academy

I. Γενικές διατάξεις

§1

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (εφεξής "οι Όροι και Προϋποθέσεις") καθορίζουν τους επίσημους κανονισμούς σχετικά με την οργάνωση της Ακαδημίας EITCA - μια εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πιστοποίησης τεχνολογιών πληροφοριών EITC και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών EITCA, εφεξής "EITC /" Προγράμματα EITCA, αντίστοιχα - συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών όρων συμμετοχής, πληρωμής και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πιστοποίησης EITC/EITCA Academy (εφεξής "Συμμετέχων").

ΙΙ. Οργάνωση της Ακαδημίας EITCA

§2

Το EITCA Academy οργανώνεται και υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Τεχνολογιών Πληροφοριών (EITCI Institute), το οποίο λειτουργεί υπό νομική μορφή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASBL (Association Sans But Lucratif, δηλ. Σύνδεσμος Χωρίς Κέρδη Σκοπός) εγγεγραμμένος στο Βέλγιο. Το Ινστιτούτο EITCI ιδρύθηκε το 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ του Βελγικού Νόμου, παρέχοντας νομική προσωπικότητα σε μη κερδοσκοπικούς συλλόγους και ιδρύματα κοινής ωφέλειας. Το Ινστιτούτο έχει την έδρα του στο Βέλγιο, στη διεύθυνση Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussels. Το EITCA Academy υλοποιείται σύμφωνα με τις μεθοδολογικές, τεχνικές και οδηγίες του Ινστιτούτου EITCI, το οποίο ενεργεί επίσης ως Φορέας Πιστοποίησης για τα Προγράμματα EITC/EITCA εντός της EITCA Academy.

§3

Η οργανωτική εποπτεία της εφαρμογής της EITCA Academy ασκείται από τον Διευθυντή της EITCA Academy.

§4

Το EITCI Institute είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διδακτικών και εξεταστικών διαδικασιών σύμφωνα με τα πλαίσια πιστοποίησης, τη λειτουργία του Γραφείου Γραμματέας της Ακαδημίας EITCA και τη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής e-learning και απομακρυσμένων εξετάσεων. Το Γραφείο Γραμματέας της Ακαδημίας EITCA εποπτεύεται απευθείας από τον Διευθυντή της Ακαδημίας EITCA. Όλες οι περιφερειακές και εθνικές εκδόσεις της EITCA Academy εποπτεύονται επίσης από τον Διευθυντή της EITCA Academy.

§5

1. Η ουσιαστική εποπτεία της εφαρμογής της Ακαδημίας EITCA ασκείται από τις διδακτικές ομάδες και συνεργάτες του σχετικού Ινστιτούτου EITCI (συμπεριλαμβανομένων των μελών του Ινστιτούτου EITCI, καθώς και από εξειδικευμένο ή διδακτικό προσωπικό συνεργαζόμενων εταιρειών και πανεπιστημίων) που έχουν επιμέλεια για μεμονωμένο πρόγραμμα περιοχές.
2. Η εξωτερική εποπτεία της ποιότητας εφαρμογής της Ακαδημίας EITCA και η συμμόρφωσή της με τα Προγράμματα EITC/EITCA ασκείται από την Επιτροπή Προγράμματος του Ινστιτούτου EITCI, η οποία καθορίζει και εγκρίνει το πρόγραμμα και το ουσιαστικό περιεχόμενο της Πιστοποίησης EITC/EITCA, καθώς και τις οδηγίες για τα προγράμματα σπουδών και τις εξετάσεις.

III. Εκπαιδευτική διαδικασία

§6

Το EITCA Academy διεξάγεται με τη μορφή μη στατικής, απομακρυσμένης διδακτικής και εξεταστικής διαδικασίας μέσα στις ειδικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος EITC/EITCA. Τόσο η διδακτική διαδικασία όσο και οι εξετάσεις διεξάγονται πλήρως μέσω Διαδικτύου.

§7

Το EITCA Academy επιτρέπει τη συμμετοχή σε μεμονωμένα προγράμματα πιστοποίησης EITC (εφεξής «τα προγράμματα EITC») καθώς και σε σύνθετα προγράμματα πιστοποίησης EITC των EITCA Academies, τα οποία αποτελούνται από προκαθορισμένα τοπικά συναφή σύνολα των προγραμμάτων EITC που καλύπτουν το πεδίο εφαρμογής ενός συγκεκριμένου EITCA Πρόγραμμα Ακαδημίας.

§8

Οι αναλυτικές πληροφορίες και το πρόγραμμα σπουδών, τα περιεχόμενα των προγραμμάτων EITC και EITCA Academy δημοσιεύονται στους ιστότοπους του Ινστιτούτου EITCI και της Ακαδημίας EITCA και ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνεχείς βελτιώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και να παρέχουν τις τρέχουσες προσαρμογές στις αλλαγές των κατευθυντήριων γραμμών του προγράμματος EITC/EITCA που εισήγαγε το Ινστιτούτο EITCI ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφοριών και των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών πιστοποίησης.

§9

Η διδακτική διαδικασία πραγματοποιείται διαδικτυακά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, ως μια ασύγχρονη διαδικασία εξατομικευμένη για κάθε Συμμετέχοντα, επιτρέποντας την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή του ημερολογιακού έτους και έναν εξατομικευμένο, ευέλικτο προγραμματισμό μάθησης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις ικανότητες του Συμμετέχοντα.

§10

Η διδακτική διαδικασία σε καθένα από τα Προγράμματα του EITC πραγματοποιείται με τη μορφή διαδικτυακών διαλέξεων, ασκήσεων και εργαστηριακών μαθημάτων εντός του πεδίου που ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος.

§11

Ως μέρος της διδακτικής διαδικασίας της EITCA Academy, ο Συμμετέχων έχει πρόσβαση σε διαδικτυακές διδακτικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από σχετικούς εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτικούς.

§12

1. Η ολοκλήρωση καθενός από τα προγράμματα EITC εξαρτάται από την επιτυχή περάτωση της τελικής εξέτασης στο ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται στο 60% σύμφωνα με το πρόγραμμα EITC και τις οδηγίες του Ινστιτούτου EITCI. Η τελική εξέταση για καθένα από τα Προγράμματα του EITC έχει τη μορφή μιας δοκιμασίας πολλαπλών επιλογών που λαμβάνεται εξ αποστάσεως, η οποία πραγματοποιείται πλήρως διαδικτυακά στην πλατφόρμα πιστοποίησης.
2. Η ολοκλήρωση του προγράμματος EITCA Academy προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων EITC που αποτελούν τη σχετική Ακαδημία EITCA.

§13

Το εύρος των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για να περάσει την τελική εξέταση για καθένα από τα Προγράμματα EITC αντιστοιχεί στο ουσιαστικό περιεχόμενο του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών και καθορίζεται από τη διδακτική ομάδα που έχει επιμέλεια για ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα EITC, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος του Ινστιτούτου EITCI και σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της EITCA Academy.

§14

1. Σε περίπτωση αποτυχίας στην επίτευξη ενός ελάχιστου ορίου επιτυχίας μιας συγκεκριμένης τελικής εξέτασης του προγράμματος EITC, ο Συμμετέχων επιτρέπεται να επαναλάβει την αποτυχημένη εξέταση δωρεάν.
2. Εάν η δεύτερη απόπειρα επιτυχούς τελικής εξέτασης καταλήξει επίσης σε αποτυχία, ο Συμμετέχων μπορεί να πραγματοποιήσει τις επόμενες προσπάθειες κατά την κρίση μιας ατομικής απόφασης του Διευθυντή της Ακαδημίας EITCA. Το Ινστιτούτο EITCI διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Συμμετέχοντα για κάθε επιπρόσθετη προσέγγιση της εξέτασης (πέραν της δεύτερης προσπάθειας) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ωστόσο σε περίπτωση θετικής απόφασης του Διευθυντή της Ακαδημίας EITCA είναι δυνατή η απελευθέρωση του Συμμετέχοντα από επιπλέον χρεώσεις για υπερβολικές προσεγγίσεις εξετάσεων.
3. Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται επίσης μια δωρεάν πρόσθετη διορθωτική προσέγγιση στην τελική εξέταση του Προγράμματος EITC εάν δεν είναι ικανοποιημένοι με τη βαθμολογία που έχει ληφθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η εξέταση έχει ήδη περάσει στην πρώτη προσπάθεια. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο και από τα δύο αποτελέσματα.

§15

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος EITC ή της Ακαδημίας EITCA (ανάλογα με την παραλλαγή συμμετοχής) και ικανοποιώντας τις επίσημες απαιτήσεις της ολοκλήρωσης του Προγράμματος EITC/EITCA, ο Συμμετέχων λαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
- Πιστοποιητικό EITC σε περίπτωση που ο Συμμετέχων εγγράφηκε μόνο στο αντίστοιχο Πρόγραμμα EITC, που εκδόθηκε ψηφιακά από το Ινστιτούτο EITCI στις Βρυξέλλες (μαζί με συμπληρωματική τεκμηρίωση).
- Πιστοποιητικό EITCA μαζί με όλα τα πιστοποιητικά EITC που περιλαμβάνονται σε περίπτωση που ο Συμμετέχων εγγράφηκε στο Πρόγραμμα EITCA Academy, που εκδόθηκε ψηφιακά από το Ινστιτούτο EITCI στις Βρυξέλλες (μαζί με συμπληρωματική τεκμηρίωση).
Η διαδικτυακή επικύρωση και επαλήθευση των εκδοθέντων πιστοποιητικών EITC/EITCA αναφέρεται στην §27.

IV. Κανόνες εγγραφής και πληρωμής

§16

Η εγγραφή για τη συμμετοχή της EITCA Academy πραγματοποιείται συνεχώς. Λόγω της ασύγχρονης και εξατομικευμένης φύσης των χρησιμοποιούμενων πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης, η εγγραφή στα Προγράμματα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του ημερολογιακού έτους.

§17

1. Η εγγραφή στα Προγράμματα Πιστοποίησης EITC/EITCA Academy πραγματοποιείται με ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο της EITCA Academy και με την εξόφληση της αμοιβής συμμετοχής για τα επιλεγμένα EITC ή EITCA Academy Programs.
2. Τα προσωπικά δεδομένα του υπόλοιπου Συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτοποίησης, διεύθυνσης και χρέωσης, που απαιτούνται για τη διαδικασία πιστοποίησης, πρέπει να παρασχεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ολοκλήρωσης της εγγραφής (κατά τη ρύθμιση των πληρωμών τελών).
3. Κατά τη διάρκεια τόσο της εγγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όσο και της ολοκλήρωσης της εγγραφής με παραγγελία του Προγράμματος Πιστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο Συμμετέχων θα παρέχει τα πραγματικά προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία χρέωσής του.

§18

Τα τέλη συμμετοχής στα προγράμματα EITC/EITCA δημοσιεύονται στους ιστότοπους της EITCA Academy.

§19

1. Γίνονται δεκτές οι ακόλουθες μέθοδοι πληρωμής:
α) Ηλεκτρονική πληρωμή, μέσω συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών on-line πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ηλεκτρονικών πορτοφολιών και άλλων επιλεγμένων παγκόσμιων και τοπικών μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής που υπόκεινται στην τρέχουσα διαθεσιμότητα ανά πάροχο και περιοχή).
β) Τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου EITCI, όπως δημοσιεύεται στους ιστότοπους της EITCA Academy.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), η πληρωμή μπορεί να διευθετηθεί αμέσως μετά ή με την εγγραφή μέσω μιας από τις διαθέσιμες μεθόδους. Οι πληρωμές σε αυτήν την περίπτωση συνήθως ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την έναρξή τους.
3. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β), η πληρωμή θεωρείται ότι έχει διακανονιστεί μετά την παραλαβή των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου EITCI. Για σωστή αναγνώριση της πληρωμής, είναι απαραίτητο να παρέχετε τόσο το πλήρες όνομα του Συμμετέχοντα όσο και τον κωδικό των επιλεγμένων Προγραμμάτων EITC/EITCA στον τίτλο μεταφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες που αποστέλλονται.
4. Το EITCI Institute διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει άλλους τρόπους πληρωμής επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
5. Πληροφορίες σχετικά με όλους τους διαθέσιμους επί του παρόντος τρόπους πληρωμής δημοσιεύονται στους ιστότοπους της EITCA Academy.
6. Οι λεπτομερείς όροι χρήσης των μεθόδων πληρωμής που παρέχονται από εξωτερικούς προμηθευτές καθορίζονται στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που παρέχονται από αυτούς τους προμηθευτές. Σύνδεσμοι προς αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις βρίσκονται στον ιστότοπο της EITCA Academy. Η χρήση αυτών των τρόπων πληρωμής συνιστά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται παραπάνω. Το EITCI Institute δεν είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της διαδικασίας πληρωμής από εξωτερικούς προμηθευτές.

§20

1. Ο διακανονισμός της πληρωμής ισοδυναμεί με σύναψη συμφωνίας σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ του Συμμετέχοντος και του Ινστιτούτου EITCI για την παροχή επιλεγμένων υπηρεσιών/υπηρεσιών πιστοποίησης (εφεξής καλούμενη «Συμφωνία συμμετοχής») σύμφωνα με την περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται στο Οι ιστότοποι της EITCA Academy και οι διατάξεις των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, και συνεπάγονται την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα της EITCA Academy.
2. Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν διευθετηθεί από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα, ή ο Συμμετέχων απαλλάσσεται από τα τέλη συμμετοχής, η Συμφωνία Συμμετοχής συνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή τη στιγμή που ο Συμμετέχων παραγγέλνει σχετικά Προγράμματα Πιστοποίησης με παραίτηση από τέλη.
3. Η σύναψη της Συμφωνίας Συμμετοχής μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της φόρμας γραφής), εάν αυτή η δυνατότητα παρέχεται από το Ινστιτούτο EITCI, ή κατόπιν συμφωνίας των μερών.
4. Το Ινστιτούτο EITCI σύμφωνα με την πολιτική του παρέχει επιδοτήσεις που χορηγούνται με πλήρη απαλλαγή από τα τέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων πιστοποίησης EITC/EITCA σε άτομα με ειδικές ανάγκες, νέους προσχολικής εκπαίδευσης και άτομα με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε αριθμό χαμηλών ανεπτυγμένων χωρών (συμπεριλαμβανομένης της Συρίας , Παλαιστινιακή Επικράτεια, Αϊτή, Υεμένη, Γκάμπια, Μαλάουι, Μπουρούντι, Κονγκό, Ουγκάντα, Αιθιοπία, Τανζανία, Μοζαμβίκη). Επιπλέον, το EITCI Institute μπορεί να παρέχει προωθητικές επιδοτήσεις είτε για EITC είτε για EITCA Academy Πιστοποιήσεις που χορηγούνται με μερική μείωση των τελών. Στην προηγούμενη περίπτωση, η αναγνώριση των επιδοτούμενων τελών εξαιρείται κατόπιν δήλωσης του καθεστώτος του Συμμετέχοντα που μπορεί να ακολουθείται από επαλήθευση τεκμηρίωσης από το ΙΙΤΙΤ Ινστιτούτο. Στην τελευταία περίπτωση, οι επιδοτούμενες μειώσεις μερικών προμηθειών προωθούνται με τη διάδοση των ηλεκτρονικών κωδικών επιδότησης EITCI που επιτρέπουν τη σχετική μείωση των τελών κατά την παραγγελία της παραγγελίας EITC/EITCA που ισχύει για όλους τους Συμμετέχοντες παγκοσμίως. Η παροχή των επιδοτήσεων από το Ινστιτούτο EITCI που χορηγούνται στην αντίστοιχη μείωση των τελών πιστοποίησης εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Ινστιτούτου EITCI και περιορίζεται από τη λειτουργική του ικανότητα. Το EITCI Institute διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να αναστείλει την εφαρμογή επιδοτούμενης πιστοποίησης.

§21

1. Η πλήρης πρόσβαση στα μαθήματα EITCA/EITC που αγοράστηκαν στην πλατφόρμα e-learning ενεργοποιείται μετά την εξόφληση της πληρωμής (μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Συμμετοχής).
2. Το πρώτο συμβάν σύνδεσης από τον Συμμετέχοντα στο παραγγελθέν πρόγραμμα EITCA Academy/EITC στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θεωρείται ως έναρξη της πραγματικής παροχής της υπηρεσίας.

§22

Εάν ο αγοραστής και ο Συμμετέχων είναι διαφορετικά μέρη ή ο αγοραστής είναι εταιρεία ή ίδρυμα, θα πρέπει να παρέχονται επαρκή δεδομένα αγοραστή για το τιμολόγιο στην ενότητα πληροφοριών τιμολόγησης της φόρμας οριστικοποίησης της παραγγελίας.

V. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Συμμετέχοντα και κανόνες συμμετοχής

§23

Ο συμμετέχων δικαιούται:
1. Αποκτήστε πρόσβαση στα αγορασμένα Προγράμματα Πιστοποίησης EITC/EITCA στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης της EITCA Academy.
2. Πρόσβαση στο σχετικό πρόγραμμα σπουδών πιστοποίησης που περιγράφεται στο πρόγραμμα και συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις.
3. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό υπολογιστή που παρέχεται από τρίτους που έχει σχεδιαστεί για τις προαιρετικές ασκήσεις (εργαστήρια) και πρακτικά, στα πεδία που ορίζονται από τα σχετικά προγράμματα σπουδών. Όλα τα προγράμματα πιστοποίησης του EITC ορίζονται στα προγράμματα σπουδών τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει πρόσβαση στο εξωτερικό λογισμικό που επιτρέπει προαιρετική πρακτική που σχετίζεται με το πρόγραμμα πιστοποίησης. Αυτή η πρόσβαση περιλαμβάνει είτε πληρωμένη από τον Συμμετέχοντα είτε δωρεάν, αλλά χρονικά περιορισμένες δοκιμαστικές εκδόσεις εμπορικού λογισμικού ή απεριόριστο δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η χρήση του εξωτερικού λογισμικού δεν είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τα σχετικά Προγράμματα Πιστοποίησης EITC. Όλα τα προγράμματα πιστοποίησης EITC υποκατάστατου της EITCA Academy προορίζονται να ολοκληρωθούν πλήρως με βάση το εύρος των γνώσεων που ορίζονται στο σχετικό πρόγραμμα σπουδών και αναφέρονται στο διδακτικό υλικό. Ο ρόλος του εξωτερικού λογισμικού είναι απλώς στην προαιρετική ανάπτυξη της πρακτικής του Συμμετέχοντα που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη χρήση των πληρωμένων εμπορικών εκδόσεων ή των χρονικά περιορισμένων δοκιμαστικών εκδόσεων του αντίστοιχου λογισμικού ή σε σχετικές περιπτώσεις επίσης χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα . Ο Συμμετέχων μπορεί να επιλέξει να αναπτύξει επιπλέον δική του πρακτική χρησιμοποιώντας το σχετικό εξωτερικό λογισμικό με τις αντίστοιχες ασκήσεις του Προγράμματος Πιστοποίησης EITC (εργαστήρια) που μπορούν να φιλοξενήσουν κατά τη χρήση είτε πληρωμένων εμπορικών είτε περιορισμένων χρονικών εκδόσεων του λογισμικού ή σε σχετικές περιπτώσεις το δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ωστόσο αυτό εκτείνεται πέρα ​​από την εφαρμοζόμενη διαδικασία πιστοποίησης.
4. Χρησιμοποιήστε διαδικτυακές διαβουλεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των εγγεγραμμένων μαθημάτων που παρέχονται από τους ειδικούς και τις διδακτικές ομάδες που έχουν την επιμέλεια των σχετικών προγραμμάτων
5. Λάβετε τα έγγραφα που αναφέρονται στην §15 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εγγεγραμμένων Προγραμμάτων Πιστοποίησης EITC/EITCA και την εκπλήρωση των τυπικών όρων που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
6. Συμμετέχετε σε ειδικές πρωτοβουλίες συγχρηματοδότησης και επιδοτήσεων, προωθήσεων και διαγωνισμών που προορίζονται για τους Συμμετέχοντες των Πιστοποιητικών EITC και των Συμμετεχόντων στα Προγράμματα της EITCA Academy.

§24

Ο Συμμετέχων υποχρεούται:
1. Επιλύστε τις εξ αποστάσεως εξετάσεις για όλα τα εγγεγραμμένα Προγράμματα Πιστοποίησης από μόνα τους, με την επιβολή κυρώσεων που αναφέρονται στην §31.
2. Συμμορφωθείτε με άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

§25

1. Ο Συμμετέχων συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το Ινστιτούτο EITCI, δηλαδή την Αρχή Πιστοποίησης/Certyfying Body (το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πιστοποίησης Πληροφοριών EITCI ASBL εγγεγραμμένο στις Βρυξέλλες, Βέλγιο) για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων με εταίρους που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ακαδημίας EITCA, εντός του πεδίου που απαιτείται για την υλοποίηση των διαδικασιών οργάνωσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης της EITCA Academy.
2. Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, δηλαδή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις αντίστοιχες νομικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όλοι οι Συμμετέχοντες και όλα τα άλλα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το EITCI Institute έχουν δικαίωμα να απαιτούν τροποποίηση των δεδομένων τους σύμφωνα με την πραγματική μορφή τους, καθώς και διαγραφή των δεδομένων τους και παύση της επεξεργασίας τους. Στην τελευταία περίπτωση για τους κατόχους πιστοποιητικών που εκδίδονται από το EITCI, η απαίτηση διαγραφής προσωπικών δεδομένων θα έχει συνέπεια την ακύρωση των εκδοθέντων πιστοποιητικών.
3. Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ζητημάτων απορρήτου στους ιστότοπους του Ινστιτούτου EITCI βρίσκονται στις πολιτικές απορρήτου που δημοσιεύονται στους αντίστοιχους ιστότοπους.

§26

1. Ο Συμμετέχων αναγνωρίζει ότι όλα τα διδακτικά υλικά που διατίθενται σε αυτά ως μέρος της συμμετοχής στην EITCA Academy αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου EITCI ή άλλων σχετικών οντοτήτων και υπόκεινται σε νομική προστασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας) νομικές πράξεις και την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας). Ο Συμμετέχων δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα υλικά που διατίθενται σε αυτόν και το περιεχόμενό τους (συμπεριλαμβανομένων ιδίως διδακτικού υλικού, λογισμικού υπολογιστή και περιεχομένου εξετάσεων) αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς αυτοδιδασκαλίας και δεν θα τα διαθέσει σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Ινστιτούτου EITCI ή των αντίστοιχων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.
2. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το Ινστιτούτο EITCI ή οι αντίστοιχοι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από τον Συμμετέχοντα για τυχόν υλικές ή μη υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από αυτήν την παραβίαση.

§27

1. Η έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης και η απόκτηση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην §15, παράγραφος 2, υπόκειται στην υποβολή συγκατάθεσης στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Πιστοποίησης του Ινστιτούτου EITCI (εφεξής «η Σύμβαση Πιστοποίησης»). Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συμφωνίας πιστοποίησης διατίθενται στη διεύθυνση https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Η Συμφωνία Πιστοποίησης πρέπει να υπογραφεί από τον Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά ή γραπτώς, οπότε ένα αντίγραφο σάρωσης πρέπει να σταλεί μέσω email στο Γραφείο Γραμματείας της EITCA Academy. Σε περίπτωση που το Ινστιτούτο EITCI δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του Συμμετέχοντα βάσει της παρεχόμενης πληρωμής, το Ινστιτούτο EITCI μπορεί να απαιτήσει αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας του Συμμετέχοντα (εθνικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτότητας όπως ορίζεται στη Συμφωνία Πιστοποίησης) για να επιτρέψει την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυθεντικότητας των συμμετεχόντων των δεδομένων που παρέχονται στη συμφωνία πιστοποίησης.
3. Η αποστολή των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την παραλαβή αιτήματος από το Ινστιτούτο EITCI για επαλήθευση ταυτότητας του Συμμετέχοντα. Το ΙΙΤΙΤ Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδώσει τις Πιστοποιήσεις του ή να ακυρώσει τις Πιστοποιήσεις του που έχουν ήδη εκδοθεί όπως αναφέρεται στην §15 σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του Συμμετέχοντα ή να διαπιστώσει ότι η ταυτότητα του Συμμετέχοντα είναι αντιπαραδείγματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συμμετέχων δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος των τελών συμμετοχής.
4. Σε περίπτωση που όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις έχουν περάσει από τον Συμμετέχοντα, ωστόσο απέτυχαν να παραδώσουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πριν από 30 ημέρες από το τέλος της ρυθμιζόμενης μέγιστης περιόδου ολοκλήρωσης συμμετοχής που αναφέρεται στην §28, και εάν Καμία διευθέτηση δεν μπορεί να γίνει με τον Συμμετέχοντα σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης αυτών των εγγράφων, το Ινστιτούτο EITCI διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Συμφωνίας Συμμετοχής ως ολοκληρωμένο, ενώ παραιτείται από την υποχρέωση έκδοσης του Πιστοποιητικού που αναφέρεται στην §15, παράγραφος 2. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συμμετέχων δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος των τελών συμμετοχής.

§28

1. Η ρυθμιζόμενη μέγιστη περίοδος ολοκλήρωσης (μέγιστη διάρκεια συμμετοχής) είναι 12 μήνες για την πλήρη Ακαδημία EITCA και 3 μήνες για κάθε επιμέρους Πρόγραμμα EITC (για συμμετοχή εκτός Ακαδημίας), που υπολογίζεται από τη στιγμή της σύναψης της Συμφωνίας Συμμετοχής και μέχρι την επιτυχή πέρασμα όλων των απαιτούμενων εξετάσεων.
2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Συμμετέχοντα, η διάρκεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παραταθεί σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της Ακαδημίας EITCA. Το ΙΙΤΙΤ Ινστιτούτο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια μπορεί να παρατείνει τους καθορισμένους παραπάνω όρους επ 'αόριστον με την ανεξάρτητη απόφασή του.
3. Εάν ο Συμμετέχων υπερβεί τη διάρκεια που ορίζεται στην παράγραφο 1 και δεν μπορεί να συμφωνηθεί συναίνεση για την παράταση αυτής της διάρκειας, το Ινστιτούτο EITCI διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία Συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συμμετέχων δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος των τελών συμμετοχής.

§29

1. Με την επέκταση των διατάξεων των κανονισμών για την προστασία των καταναλωτών (εφαρμογή της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών), ο Συμμετέχων που είναι καταναλωτής (δεν ισχύει για εταιρείες/ιδρύματα καθώς και για άτομα που συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιήσει την αγορά βάσει αυτών των δραστηριοτήτων) δικαιούται να ακυρώσει μια Συμμετοχή Συμμετοχής που έχει συνάψει εξ αποστάσεως χωρίς να παράσχει κανένα λόγο εντός 30 ημερών από τη σύναψη της Συμφωνίας Συμμετοχής, λαμβάνοντας πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η ακύρωση πρέπει να έχει μορφή γραπτής δήλωσης (με αναφορά στην αντίστοιχη νομική βάση), η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αντίγραφο στο Γραφείο Γραμματέας της Ακαδημίας EITCA.
2. Το δικαίωμα ακύρωσης παραιτείται εάν η πραγματική Πιστοποίηση που αναφέρεται στην §15 έχει εκδοθεί για τον Συμμετέχοντα πριν από το τέλος της περιόδου των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

VI. Τελικές προμήθειες

§30

Το EITCI Institute δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε δυσκολίες κατά την εφαρμογή των EITC Certification και EITCA Academy Programs για οποιουσδήποτε λόγους πέραν του ελέγχου του EITCI Institute (συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που προκύπτουν από τις ενέργειες των συμμετεχόντων και τρίτων ή την ανωτέρα βία).

§31

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον Συμμετέχοντα, ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι ο Συμμετέχων δεν επιλύει την τελική εξέταση από τον εαυτό του ή σε περίπτωση παραμέλησης των διατάξεων του Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις από τον Συμμετέχοντα με αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ινστιτούτου EITCI βάσει της Συμφωνίας Συμμετοχής, το Ινστιτούτο EITCI διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη Συμφωνία Συμμετοχής με τον άμεσο τερματισμό της υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συμμετέχων δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος των τελών συμμετοχής.
2. Επιπλέον, όταν διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν επιλύει τελικές εξετάσεις από τον ίδιο τον εαυτό του, το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη από την Αρχή Πιστοποίησης/τον Οργανισμό Πιστοποίησης, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει να αποκλείσει οριστικά τον Συμμετέχοντα από τη δυνατότητα συμμετοχής σε οποιοδήποτε από τα διαπιστευμένα Προγράμματα Πιστοποίησης στο μέλλον, καθώς και να ακυρώσει τυχόν Πιστοποιητικά που είχαν εκδοθεί προηγουμένως στον Συμμετέχοντα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Συμμετέχων δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος των τελών συμμετοχής.

§32

Η Συμφωνία Συμμετοχής θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μετά την έκδοση των εγγράφων που αναφέρονται στην §15 στον Συμμετέχοντα, ή μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας Συμμετοχής με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων ή με αμοιβαία συγκατάθεση των μερών. Ωστόσο, ο Συμμετέχων υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις των παρόντων Όρων και Όρων και της Συμφωνίας Πιστοποίησης, ενώ διατηρεί την πιστοποίηση που εκδίδει το Ινστιτούτο EITCI ως έγκυρη.

§33

1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και τυχόν ζητήματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από το Ινστιτούτο EITCI διέπονται από τη νομοθεσία του Βελγίου και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των βελγικών δικαστηρίων.
2. Τα μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν φιλικά τυχόν διαφορές σχετικά με τη συμμετοχή στην Ακαδημία EITCA και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, μέσω αμοιβαίας συμφωνίας. Εάν δεν υπάρχει φιλικός διακανονισμός, θα αναλαμβάνεται η εδαφική δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών που είναι κατάλληλες για την έδρα του Ινστιτούτου EITCI.

§34

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2014 και ενδέχεται να υπόκεινται σε ενημερώσεις και τροποποιήσεις, ιδίως προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.